Ασφάλεια

Η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε.  πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας ώστε να είναι σύμφωνη με τους κανόνες του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Η συνεχής επικοινωνία της διοίκησης με κρατικούς φορείς, οργανισμούς ασφαλείας, μηχανικούς, εργολάβους και προμηθευτές έχει ανεβάσει την ασφάλεια σε υψηλά επίπεδα.

Το εργατικό δυναμικό της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο  ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα η ύπαρξη υγειονομικών χώρων και στοιχείων ανεβάζουν τον πήχη της υγιεινής. Βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι η τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας όπου ο εκάστοτε προμηθευτής έχει ορίσει-προβλέψει.

Η εταιρεία είναι σύμφωνη με όλους τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής που απαιτούνται κατά την διαδικασία της παραγωγής και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με OHSAS 18001:2007. Η συνεχής εκπαίδευση και εφαρμογή νέων βελτιωμένων ενεργειών και κανόνων έχουν ως στόχο την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος κατά την παραγωγή